POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.ekoflor.com

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności Sklepu internetowego https://ekoflor.com zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://ekoflor.com, Tokarnia 183, 26-060 Chęciny
 3. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
  a. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”,
  b. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
  c. Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125),
  d. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.),
  e. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.),
  f. Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
  g. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 4. Osobą kontaktową w zakresie ochrony danych osobowych ze strony Administratora jest Krzysztof Kostecki, do którego korespondencję w tym wnioski związane z realizacją praw osoby, której dane dotyczą, można kierować pod adres e-mail: biuro@ekoflor.com,
 5. Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia rozpoczynające się wielką literą (np. Kupujący), należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego biuro@ekoflor.com, dostępnego na stronach Sklepu.

§2
CEL, ZAKRES, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. W celu świadczenia usług marketingowych dotyczących produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym: wyświetlania kupującemu treści marketingowych niedostosowanych do jego preferencji (reklama kontekstowa), wyświetlania treści marketingowych dla Kupującego w zgodnie z jego zainteresowaniami (reklama behawioralna), wysyłania powiadomień e-mail o ciekawych ofertach lub treściach zawierających informacje handlowe, prowadzenia innych działań w związku z marketingiem bezpośrednim towarów i usług oraz przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, sms, MMS, telefoniczne i inne działania reklamowe i telemarketingowe, w tym w ramach świadczenia usługi newslettera za zgodą osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, do czasu wniesienia sprzeciwu lub w przypadku newslettera do czasu cofnięcia zgody.
 2. W celu utworzenia konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator w tym celu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia.
 3. W celu obsługi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi i zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub cofnięcia zgody.
 4. W celach analitycznych i statystycznych dla usprawnienia świadczonych usług oraz dla bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz zapobiegania i zwalczania prób oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub wyjaśnienia incydentów.
 5. W celu wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę odpowiednimi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres prywatny lub adres prowadzenia działalności oraz numer NIP, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

§3
ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANYCH ADMINISTRATOROWI

 1. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a. Przewoźnikom, spedytorom, kurierom, operatorom pocztowym – w przypadku Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi, pośrednikowi lub operatorowi pocztowemu, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Kupującemu,
  b. Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi, obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego,
  c. Dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności,
  d. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Administratora każdorazowo wymaga zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w Polityce prywatności.
 3. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

§4
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH PODMIOTÓW, W TYM POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych), a w takim przypadku zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia.
 2. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w tym Google czy Facebook, mają siedziby w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych, zatem poziom ochrony danych w tych krajach, jest taki jak w Polsce. W przypadku pozostałych podmiotów, mających siedziby poza terytorium EOG, niezależnie od Twojej zgody (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przed podjęciem współpracy dokonuje weryfikacji, czy podmioty te dają gwarancje właściwego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych, uwzględniając jednocześnie zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z 4.6.2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie RODO, Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z 4.6.2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 RODO oraz art. 29 ust. 7 RODO, a także z uwzględnieniem przyjętych przez Europejską Radę Ochrony Danych w dniu 18 czerwca 2021 r. Zaleceń nr 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE.

§5
PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administrator w Sklepie internetowym może korzystać z profilowania, co oznacza, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość, w tym, w celu podejmowania działań marketingowych.
 2. Decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie internetowym.
 3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Kupującego na stronie Sklepu internetowego z wykorzystaniem danych cookies oraz danych historycznych, zapisanych na Koncie Klienta w celu oceny preferencji i zainteresowań Kupującego (np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów).
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na profilowaniu lub innym zautomatyzowanym przetwarzaniu i ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec profilowania jej danych.

§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  a. Dostępu,
  b. Sprostowania,
  c. Usunięcia,
  d. Ograniczenia przetwarzania,
  e. Przenoszenia,
  f. Cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym wobec profilowania,
  - Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją w każdej chwili cofnąć. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po ich przekazaniu. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem,
  - O ile Administrator opiera przetwarzanie Twoich danych osobowych na wyważeniu interesów, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, o czym jako celu mowa w § 2. Dokonując takiego zgłoszenia, zostaniesz poproszony o wyjaśnienie powodów, dla których Twoje dane osobowe nie powinny być przetwarzane przez Administratora, który sprawdzi sytuację i zaprzestanie lub dostosuje przetwarzanie danych lub wskaże ważne, uzasadnione powody, na podstawie których będzie kontynuował przetwarzanie,
  - Możesz oczywiście w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail,
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jej narusza przepisy RODO.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora, wskazany w § 1 ust. 2 lub korzystając z Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

§7
COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, które wysyłane są przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, pamięci tabletu lub smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, ale i mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do:
  a. Umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji stron internetowych,
  b. Tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, w celu ulepszanie ich struktury i zawartości, i w efekcie usprawnienia korzystania ze stron internetowych,
  c. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w celu:
  a. identyfikacji Kupujących jako zalogowanych użytkowników na Koncie Klienta i pokazywania, że są zalogowani,
  b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
  c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia lub danych logowania do Konta Klienta,
  d. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,
  e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego,
  f. badania zachowań odwiedzających Sklep internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań.
 4. W Sklepie internetowym wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego.
 5. W Sklepie internetowym stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. „Niezbędne” - to podstawowe pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej oraz korzystanie z najważniejszych funkcji i usług dostępnych w sklepie, np. logowanie, przeglądanie strony konkretnego produktu i dodawanie wybranego produktu do koszyka, porównywanie historii zakupów itp. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć własnych usług,
  b. „Funkcjonalne” - pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej witryny internetowej. Pozwalają np. „zapamiętać” wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w związku z wybranym językiem lub regionem, wygląd strony internetowej. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia określonych usług, np. oglądanie treści wideo lub pozostawianie komentarzy. Nasze usługi mogą nie działać poprawnie, jeśli te pliki cookie są wyłączone,
  c. „Marketingowe” umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony sklepu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Treści te są dostarczane przez nas i / lub reklamodawców, którzy mogą łączyć informacje zebrane na naszej stronie internetowej z innymi informacjami zebranymi w wyniku działań Twojej przeglądarki w sieci Twojej witryny. Jeśli usuniesz lub dezaktywujesz te pliki cookie, reklamy będą nadal wyświetlane jednak mogą one nie być istotne dla Ciebie.W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług podmiotów, które stosują pliki cookie, jak m.in.:
  - Google Ireland Ltd,
  - Meta Platforms Ireland Ltd,
  - TikTok Technology Ltd., Ireland,
  d. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane podmioty oraz polityki prywatności i cookies znajdują się na właściwych stronach tych podmiotów.
  e. „Analityczne” - pliki cookie zbierają informacje służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Mogą na przykład sprawdzić, jak długo użytkownik pozostaje w witrynie lub które strony odwiedza. Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą stronę internetową.
 6. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, w tym częściowo je ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim przypadku, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony. W celu zapoznania się i zarządzania stosowanymi na stronie plikami cookies należy kliknąć ikonę (najczęściej ikona kłódki) z lewej strony obok adresu strony i wybrać Pliki cookies (obok napisu będzie widać ile plików cookies jest w użyciu). Po kliknięciu na Pliki cookies, będzie można z listy rozwijanej zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych plików, w tym termin wygaśnięcia oraz podjąć działanie: „Blokuj” lub „Usuń”.
  Poniżej zamieszczono schemat zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
  a. Chrome: trzy pionowe kropki po prawej stronie belki >„Ustawienia” > „Prywatność i bezpieczeństwo” > „Pliki cookie i inne dane witryn”,
  b. Edge: trzy poziome kropki po prawej stronie belki > „Ustawienia” > „Pliki cookie i uprawnienia witryny” > „Przechowywane dane i pliki cookie” > „Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je”
  c. Firefox: trzy poziome kreski po prawej stronie belki > „Opcje” > „Prywatność i bezpieczeństwo” lub po kliknięciu na trzy poziome kreski . „Panel ochrony” > „Otwórz ustawienia prywatności i bezpieczeństwa”
  d. Safari > ikona kółka zębatego po prawej stronie belki > „Preferencje” > „Prywatność”.
 7. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usług Google Analytics i Universal Analytics świadczonych przez Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi w analizie ruchu danych w sklepie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są anonimowo w ramach ww. usług (tzw. dane eksploatacyjne, które nie pozwalają na identyfikację żadnej osoby) do generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu sklepem internetowym. Dane te są zbiorcze i anonimowe, tj. nie zawierają żadnych cech identyfikujących (danych osobowych) osobę odwiedzającą stronę sklepu. Za pośrednictwem wyżej wymienionych usług w sklepie internetowym Administrator zbiera dane, takie jak źródła i medium, za pomocą którego odwiedzający sklep internetowy zostali pozyskani, a także ich zachowanie na stronie sklepu, informacje o urządzeniach i przeglądarkach za pośrednictwem nazwa odwiedzanej Strony, adres IP i domena, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania.
  Podstawy prawne, informacje i oświadczenia:
  a. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics lub Universal Analytics jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie Google (Universal) Analytics i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych za pomocą przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem Pobierz i zainstalowania wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  b. Możesz uniemożliwić Google (Universal) Analytics gromadzenie Twoich danych, nawet podczas korzystania z witryny internetowej na urządzeniu mobilnym, klikając w link: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl
  c. Informacje o zewnętrznym dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
  d. Warunki korzystania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl.
  e. Omówienie ochrony danych: https://policies.google.com/?hl=pl.
  f. Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 8. Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usługi pikseli firmy Meta Platforms Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam, dowiadywać się o aktywności osób odwiedzających sklep internetowy i wyświetlać dopasowane do nich reklamy. Po przekierowaniu na naszą stronę internetową, klikając odpowiednią reklamę na Facebooku, w Twojej przeglądarce zapisywany jest tak zwany plik cookie pikselowy. To rejestruje kliknięcia i aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej i przekazuje zebrane w ten sposób dane do Facebooka, aby w przyszłości mogły być tam wyświetlane reklamy odpowiednie dla Ciebie. Używamy piksela Facebooka w tak zwanym „trybie rozszerzonego porównania danych”. W rezultacie, oprócz kliknięć i aktywności, Twoje dane osobowe są również przesyłane do Facebooka.
  Podstawy prawne, informacje i oświadczenia:
  a. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz zapobiec przechowywaniu pikselowego pliku cookie, odpowiednio ustawiając ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.
  b. Możesz również uniemożliwić pikselowi Facebooka zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega rejestrowaniu Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości po kliknięciu reklamy umieszczonej na Facebooku poprzez jej dezaktywację: https://pl-pl.facebook.com/business/help/186134205381987
  c. Informacje o zewnętrznym dostawcy: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia.
  d. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Facebook można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony prywatności
  e. Warunki korzystania: https://www.facebook.com/help/186325668085084 Zasady dotyczące danych: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

§8
ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej. Nie dotyczy to sytuacji udostępnienia danych osobowych, jak wcześniej wskazano, podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie odpowiednich przepisów.
 2. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Kupującemu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego i w tym celu stosuje:
  a. środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  b. środku zapewniające:
  - zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów i usług przetwarzania,
  - zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  - regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych osobowych, w tym również dotyczące podejrzenia naruszenia zabezpieczeń lub udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: biuro@ekoflor.com

§9
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

W związku ze zmianami w zakresie technologii, prawa, w tym prawa ochrony prywatności i prowadzenia działalności w Internecie oraz oferty Sklepu https://ekoflor.com, Administrator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności, która zostanie opublikowana na stronie z nową datą. Obecna wersja obowiązuje od 9 czerwca 2023r.

TOP
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty