REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.ekoflor.com

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy działający pod adresem: https://ekoflor.com stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową, prowadzoną przez Eko Flor Krzysztof Kostecki, z siedzibą pod adresem: Tokarnia 183, 26-060 Chęciny; nr NIP: 6571014777, zwaną w niniejszym regulaminie Eko Flor.
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep internetowy - sklep działający pod adresem https://ekoflor.com, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Eko Flor.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Eko Flor skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta.
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności itp.
 7. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§2
REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Zakupy w Sklepie Internetowym są dokonywane po zarejestrowaniu lub bez rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://ekoflor.com wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Eko Flor danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail jako loginu oraz hasła.
 6. Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. Po zalogowaniu, Klient w zakładce „Moje dane” może wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.
 8. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.
 10. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

§3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej https://ekoflor.com. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie lub bez logowania składa zamówienie, wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: zamawiany towar; adres, na jaki ma być dostarczony towar; sposób dostawy; sposób płatności.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Eko Flor umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub w trakcie wypełniania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, Eko Flor wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
 6. Klient, dokonując wyboru sposobu płatności ma możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4
CENY TOWARÓW

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego, zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu, jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmującej również koszty przesyłki przedstawiona jest na stronie https://ekoflor.com, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Eko Flor zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Ceny towarów obowiązujące w sklepie internetowym, obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej https://ekoflor.com.

§5
FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY 

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  - gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
  - przelewem na rachunek bankowy.
 2. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej / kurierskiej.
 4. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: https://ekoflor.com
 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z Eko Flor mailowo, na adres: biuro@ekoflor.com lub telefonicznie, na numer: +48 41 315 41 84, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§6
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni po złożeniu przez Konsumenta zamówienia.
 3. Jeżeli Eko Flor nie będzie w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 4. Wszystkie produkty dostępne w Eko Flor są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

§7
WARUNKI REKLAMACJI
(
zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres: Eko Flor Krzysztof Kostecki, Tokarnia 183, 26-060 Chęciny.
 2. Składając reklamację, należy dostarczyć do Eko Flor reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 3. Eko Flor rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Eko Flor dokona naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Eko Flor Krzysztof Kostecki, Tokarnia 183, 26-060 Chęciny, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekoflor.com.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

§9
DANE OSOBOWE

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wyglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zadania usunięcia.

§10
GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisu www Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej, są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie, można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.
 2. W której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli.
 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
TOP
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty